9
Jun

Parade of the Kabukimono in Tokyo


Parade of the Kabukimono through Shibuya, Harajuku, Takeshita street, Ginza, Shinkabukiza.